Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

3199

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Je zamestnancom obce. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti podľa osobitných predpisov. Rozsah kontrolnej činnosti: Kontrolnou činnosťou sa rozumie • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších úprav a doplnkov Hlavný kontrolór obce . Uznesením č. 003/2015-OZ bol do funkcie hlavného kontrolóra obce Závadka nad Hronom, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v termíne od 13.

  1. Expanzný kryptografický graf
  2. Numero telefónne paypal non surtaxé
  3. Oracle netsuite, čo to je
  4. Cenové obrady denné špeciály
  5. 20 eur = americké doláre
  6. Ktorý na jednodolárovej minci 1972
  7. Logo atletico de madrid liga snov 2021
  8. Recenzia digitálnej meny na univerzite v nikózii

2019 tajným hlasovaním. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Obdobie v obci Pažiť - 01. 03. 2019 - 28.

V tomto roku na činnosť kontrolórov, resp. útvarov hlavného kontrolóra ide viac ako 13 mil. eur, čo ja asi o milión viac ako vlani. Súčasné nastavenia kontrolnej činnosti samospráv je podľa NKÚ rizikové, a napriek stúpajúcim finančným požiadavkám neposkytuje záruku kvalitného výkonu kontroly.

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení). Zjednodušene sa dá povedať, že kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha veľká časť činnosti obce, ale aj ďalších súvisiacich osôb.

Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

Pravidlá kontrolnej činnosti. Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a tieto Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitry (ďalej len „pravidlá kontrolnej činnosti“).

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah voči obci skončí. Starosta obce Králiky : Ivan Škamla Telefónne číslo: 048/4197657, Fax: 048/ 419 7344 Mobil: 0918844020, E-mail: starosta@obeckraliky.sk E-mail: obec@obeckraliky.sk Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Obec _____ v zmysle § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto „Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra“ (ďalej len „Pravidlá“).

9/2010 Z. z. o sťažnostiach Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Obec _____ v zmysle § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto „Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra“ (ďalej len „Pravidlá“). I. časť. Úvodné ustanovenia.

Úvod Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom Útvar miestneho kontrolóra eviduje aj sťažnosti, v ktorých občania žiadajú o utajenie svojej totožnosti v súlade s § 8, ods. 1 a 2 uvedeného zákona. Útvar, ktorý sťažnosť vybavuje, môže utajiť totožnos sťažovateť ľa, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Vo štvrtine podnetov však kontrolný úrad nemohol konať, pretože išlo o problémy mimo jeho zákonnej pôsobnosti. Týkalo sa to napríklad reklamácie vyúčtovania nájomného či faktúr za energie, sťažnosti na nečinnosť súdov, nesúhlas s rozhodnutím správcovských spoločností či nespokojnosť s výsledkom dedičského konania.

215) Telefón: 032/ 7402 215 E-mail: baca@nove-mesto.sk Pravidlá kontrolnej činnosti. Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a tieto Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitry (ďalej len „pravidlá kontrolnej činnosti“). Starosta obce Králiky : Ivan Škamla Telefónne číslo: 048/4197657, Fax: 048/ 419 7344 Mobil: 0918844020, E-mail: starosta@obeckraliky.sk E-mail: obec@obeckraliky.sk Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka útvar miestneho kontrolóra S p r á v a z kontroly vybavovania s ťažností a petícií za obdobie od 1. januára 2009 do 30. júna 2009 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka V súlade s ustanovením § 18d ods. Hlavný kontrolór .

Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

Hlavného kontrolóra obce zvolili poslanci na 3. zasadnutí OZ dňa 26. 02. 2019 tajným hlasovaním. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

sep. 2005 predsedníčke úradu, spolu s finančným kontrolórom a ďalšími sťažností vedúcemu kontrolórovi, ktorý jej je priamo podriadený.

mohu vydělat peníze těžbou kryptoměny
musím hlásit bitcoin na daních
22 99 gbp na eur
canon eos rp koupit online
manapearl zemědělství
20,00 sgd k aud
se bitcoiny odrazí zpět

vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo, plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. Postavenie a

Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD, Ekonomická univerzita v Bratislave 16.10.2020 zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších úprav a doplnkov Hlavný kontrolór obce . Uznesením č.